Vertical per a superfície

INSTAL.LACIÓ DE DIPÒSIT PER A SUPERFÍCIE

 1. Preparar el lloc on es descarregarà el dipòsit, traient tant pedres, com qualsevol altre element que ho pugui danyar, de manera que quedi completament anivellat i pla.
 2. Construir una solera de formigó armat de 5 cm. d’espessor. Sobre aquest formigó col·locar uns 5 cm. de sorra fina.
 3. No moure el dipòsit fent-ho rodar pel sòl, ni copejar- ho.
 4. Assegurar-se que l’instrumental utilitzat per elevar el dipòsit, és l’idoni. En cap cas, utilitzar cadenes ni cables per a aquesta funció.
 5. Realitzar les connexions, si fos necesari, una vegada assentat el dipòsit.

Horitzontal para enterrar:

PRE-INSTAL·LACIÓ DE DIPÒSITS PER ENTERRAR

 1. Preparar el lloc on es descarregarà el dipòsit, traient tant pedres, com qualsevol altre element que ho pugui danyar i assegurar-se que el terreny quedi totalment anivellat.
 2. Assegurar-se que l’instrumental utilitzar per elevar el dipòsit, és l’idoni. En cap cas, utilitzar cadenes ni cables per a aquesta funció.
 3. No moure el dipòsit fent-ho rodar per el sòl.
 4. Si el sòl és compacte, a l’hora d’instal·lar el dipòsit, ha de quedar una distància mínima entre el mateix i qualsevol paret interior de 52cms. Si s’ instal·la en el mateix fossat més d’un dipòsit entre l’un i l’altre, ha d’haver-hi 102cms. de distància mínima.
 5. Si el fossat on s’instal·la el dipòsit, és decididament inestable, com per exemple argilenc, recomanem consultar a un especialista.

NORMES D’INSTAL.LACIÓ

 • Sobre l’interior de l’excavació, construir una llosa de 15 cm. de formigó armat.
 • Sobre la primera llosa de formigó armat, abocar formigó i encara estant tendre, assentar el dipòsit. Omplir-lo parcialment fins que s’enfonsi en aquest formigó .
 • Una vegada anivellat i assentat el dipòsit, seguir emplenant amb formigó tendre fins a aconseguir 1/3 tercera part d’altura del dipòsit.
 • Una vegada assentat el dipòsit, emplenar la perifèria de l’excavació amb sorra fina o ciment pobre i simultàneament humitejar el terreny amb la fi de compactar-lo perque no es formin bosses d’aire. Omplir el dipòsit a mesura que es va incorporant la sorra o el ciment.
 • Si a menys de cinc metres de distància es produeix trànsit de vehicles, haurà de construir-se una planxa de formigó en la part superior de l’excavació. Aquesta llosa, no haurà de recolzar-se en cap cas al dipòsit.
 • Construir un registre sobre cada boca d’accés del dipòsit. Aquest registre no haurà de suposar cap tipus de càrrega sobre la superfície del dipòsit.
 • Realitzar les connexions una vegada assentat el dipòsit. 8. Sobre el dipòsit, es poden aplicar un màxim de 30 cm. de sorra.