• La firma Europlast, garanteix que tota la gamma de productes subministrats, s’entreguen en perfecte estat per complir la funció per a la què han estat dissenyats.
  • La nostra garantia és de 2 anys a partir de la data de factura del material.
  • La present garantia s’ajusta a la reparació o canvi del material, en funció de la resolució presa pel nostre equip tècnic. En cap cas cobreix materials fabricats o instal.lacions realitzades per tercers sobre qualsevol dels nostres productes.
  • La garantia queda coberta sempre i quan, s’hagin seguit tots els passos d’instal.lació i posicionament, què es detallen a les pàgines d’aquesta present tarifa. En cas que algún punt dels especificament detallats no s’hagi portat a terme EUROPLAST no es fa carreg i la garantia quedaria anul.lada.
  • En el cas d’adquisició de qualsevol tipus de sistema de depuració per a aigues residuals i/o cisternes per a emmagatzematge líquid subministrat per nosaltres, SEMPRE, se subministraríen les normes correctes d’instal.lació adjuntes al albarà d’entrega.
  • En cas de litigi per alguna o ambdues parts, seran els Tribunals de Manresa (Barcelona) els què tindrien la competència exclusiva per aquests assumptes.