Al reactor biològic es donen les diferents reaccions que son necesàries per a la descomposició bioquímica de la matèria orgànica. Per poder tindre lloc a aquestes reaccions es necesari un aport d’oxigen que mantingui les condicions aeròbies al reactor i crear la circulació suficient per a mantenir en suspensió els microorganismes.

Al equip oxidació total, la barreja d’aigua residual i fangs recirculats es distribueix uniformement per tot el volum del reactor on s’aireja. Degut al temps prolongat d’aireació el procés es manté a la fase de creximent endògen, a la cual els microorganismes es mengen entre ells.

La insuficient disponibilitat de nutrients, porta a una situació on els microorganismes utilitzen el material cel.lular del altres com font de nutrició.

Les depuradores EP/OX Europlast es subministren totalment equipades per al seu funcionament inmediat un cop instalades. Aquest equipament inclou el soplant (que oscil.la entre 2.2 als 5.5 Kw, segons el model), els difusors, la bomba submergible de recirculació de fangs i el quadre elèctric de protecció.

  DIMENSIONS
Nº HABITANTS CAPACITAT DIAMETRE LONGITUD FORMAT
5 2300 mm 1070 mm 2930 mm HORITZONTAL
10 5000 mm 1500 mm 2860 mm HORITZONTAL
20 8500 mm 2000 mm 2710 mm HORITZONTAL
30 11000 mm 2000 mm 3500 mm HORITZONTAL
50 15000 mm 2000 mm 4780 mm HORITZONTAL
75 22000 mm 2500 mm 4490 mm HORITZONTAL
100 27000 mm 2500 mm 5500 mm HORITZONTAL
125 38000 mm 2500 mm 7540 mm HORITZONTAL
150 43000 mm 2500 mm 8760 mm HORITZONTAL
CAT_PRODUCTOS_DEPOSITOS_Oxidación total

Contacte

    Nom (*)

    Població (*)

    Telèfon (*)

    Email (*)

    Consulta